មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកអ្នក។ យើងមានសេវាកម្មការពិគ្រោះតាមបែបអនឡាញនិងជួយផ្ញើរថ្នាំពីថៃទៅខ្មែរសម្រាប់លោកអ្នក។ សូមទទួលសេវាកម្មពិគ្រោះបែបអនឡាញ one-one-one online consultation ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើង។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ [email protected]

ទូរស័ព្ទ៖ +6689 201 9000 ឡាញ (Line)៖ +66892019000

  • Readers Rating
  • Rated 4.5 stars
    4.5 / 5 (2 )
  • Your Rating