ផ្នែកឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង

ជំងឺរលាកសន្លាក់


គ្លីនិកជំងឺសន្លាក់នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់នូវការថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយដល់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរលាកសន្លាក់។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីវាយតម្លៃអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកសន្លាក់។ យើងថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាទូទៅនិងស្មុគស្មាញ។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ថ្ងៃអង្គារ: ម៉ោង5:00 ល្ងាចដល់ ម៉ោង8:00 យប់
ថ្ងៃអាទិត្យ: ម៉ោង8.00 ព្រឹកដល់ ម៉ោង12.00 ថ្ងៃត្រង និង ម៉ោង5.00 ល្ងាចដល់ ម៉ោង8.00 យប់

ទីតាំង

Orthopedics Center, 2nd Floor, King of Bones Building, Vejthani Hospital

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2299
ទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង : (+66)89-201-9000

សេវាកម្ម

 • ជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺរលាកសសៃរ Septic (infectious) arthritis
 • ជំងឺប្រព័ន្ធLupus​ Erythematosus
 • ជំងឺ Vasculitis
 • ជំងឺជំងឺរលាកសន្លាក់ដែលបណ្តាលមកពីគ្រីស្តាល់ Crystalline-induced arthritis (gout and pseudogout)
 • ជំងឺរលាកសន្លាក់ Osteoarthritis
 • ជំងឺ Fibromyalgia and related pain syndromes
 • ជម្ងឺ Seronegative spondyloarthropathy
 • ជម្ងឺសន្លាក់ឆ្អឹងទន់
 • ជម្ងឺ Scleroderma
 • ជំងឺរលាកឆ្អឹងខ្នង
 • ជំងឺជាលិកាភ្ជាប់គ្នាចម្រុះ

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

DR. NOPPARAT RUCHAKORN

Rheumatology

Internal Medicine
DR. SATIMA WANACHATE

Rheumatology

Internal Medicine

ព័ត៌មានបន្ថែម

កញ្ចប់និងប្រូមូសិន

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម