ជំងឺរលាកសន្លាក់

Vejthani Hospital, Rheumatology Clinic 1st Floor

ជំងឺរលាកសន្លាក់


គ្លីនិកជំងឺសន្លាក់នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់នូវការថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយដល់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរលាកសន្លាក់។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីវាយតម្លៃអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកសន្លាក់។ យើងថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាទូទៅនិងស្មុគស្មាញ។
សេវាកម្ម
 • ជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺរលាកសសៃរ Septic (infectious) arthritis
 • ជំងឺប្រព័ន្ធLupus​ Erythematosus
 • ជំងឺ Vasculitis
 • ជំងឺជំងឺរលាកសន្លាក់ដែលបណ្តាលមកពីគ្រីស្តាល់ Crystalline-induced arthritis (gout and pseudogout)
 • ជំងឺរលាកសន្លាក់ Osteoarthritis
 • ជំងឺ Fibromyalgia and related pain syndromes
 • ជម្ងឺ Seronegative spondyloarthropathy
 • ជម្ងឺសន្លាក់ឆ្អឹងទន់
 • ជម្ងឺ Scleroderma
 • ជំងឺរលាកឆ្អឹងខ្នង
 • ជំងឺជាលិកាភ្ជាប់គ្នាចម្រុះ
ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម
ថ្ងៃអង្គារ: ម៉ោង5:00 ល្ងាចដល់ ម៉ោង8:00 យប់
ថ្ងៃអាទិត្យ: ម៉ោង8.00 ព្រឹកដល់ ម៉ោង12.00 ថ្ងៃត្រង និង ម៉ោង5.00 ល្ងាចដល់ ម៉ោង8.00 យប់
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200, 2204
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា