ប្រព័ន្ធបង្ហូរនោម

ប្រព័ន្ធបង្ហូរនោម


Urology គឺជាជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តនិងវះកាត់ដែលផ្តោតលើប្រព័ន្ធទឹកនោមរបស់បុរសនិងស្ត្រី។ គ្លីនិកប្រព័ន្ធទឹកនោមនៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់នូវការថែទាំប្រព័ន្ធទឹកនោមទូទៅដល់ទាំងប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិ ងបម្រើការជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជូនសម្រាប់អ្នកជំងឺមនុស្សពេញវ័យដែលមានបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធទឹកនោម។ បុគ្គលិករបស់យើងប្តេជ្ញាថែរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកជំងឺនិងផ្តល់នូវការថែទាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។

ការប្រើបច្ចេកទេសទំនើប ៗ និងសម្ភារៈបរិក្ខាវះកាត់វះកាត់នៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធទឹកនោមពីបញ្ហាដ៏សា មញ្ញបំផុតរហូតដល់ស្មុគស្មាញបំផុត។ ការថែទាំរបស់យើងត្រូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញជាមួយគ្រូពេទ្យថែទាំសុខភាពបឋមរបស់អ្នក។ ក្នុងការធ្វើដូច្នេះយើងរក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងទទួលបានការថែ ទាំដ៏ល្អបំផុត។

គ្លីនិកវះកាត់ប្រព័ន្ធទឹកនោម​នៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី យើងមានគុណភាពដែលបានបញ្ជាក់ពីសេវាកម្មវះកាត់និងវេជ្ជសាស្ត្ររបស់យើងដែលផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលត្រូវ ការសេវាព្យាបាល។ មតិអ្នកជំងឺរបស់យើងពីកន្លែងខុសៗគ្នាគឺជាការធានានៃការជឿជាក់និងសមត្ថភាពខ្ពស់របស់យើងដែលបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធ ភាពនៃការព្យាបាលដែលយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបម្រើអ្នក។ សូមទូរស័ព្ទមកយើងហើយអ្នកនឹងទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ដ៏ល្អពីអ្នកឯកទេសរបស់យើង។ យើងប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកជំងឺគ្រប់រូបដែលផ្តល់ឱកាស ឱ្យយើងបង្ហាញពីគុណភាពរបស់យើង។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ 8:00 យប់

ទីតាំង

គ្លីនិកវះកាត់ប្រព័ន្ធទឹកនោម​នៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី 3 rd Floor

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734 – 0000 ext 4500
ទូរសារ: +66 (0) 2734 – 0044

Services

 • Urologic Examination and Treatment
 • Bladder Stones
 •  Bladder and Urethra Tumor
 • Urinary Tract Obstruction
 • Urinary Tract Stone (Urolithiasis)
 •  Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
 • Prostate Cancer
 • Non-Invasive Stone Removal
 • Treatment of Urine Incontinence
 • Chronic urinary tract infection
 • Erectile Dysfunction Counseling and Treatment

Our Doctors

DR. BOONLERT SUKWATANASINIT

Urosurgery

 • Urosurgery
DR. CHATPORN BOONYAPALANANT

Urosurgery

 • UROSURGERY
DR. CHAWAWAT GOSRISIRIKUL

Urosurgery

 • Urosurgery
DR. MANIN SERIRODOM

Urosurgery

 • Urosurgery
DR. PAIBOON IEMSUPAKKUL

Urosurgery

 • UROSURGERY
DR. SANTAPON CHAMNARNPRAI

Urosurgery

 • Urosurgery
DR. TANAWAT LOHITYOTHIN

Urosurgery

 • Urosurgery
DR. WINN WISAWASUKMONGCHOL

Urosurgery

 • Urosurgery

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម