ប្រព័ន្ធបង្ហូរនោម

ប្រព័ន្ធបង្ហូរនោម


Urology គឺជាជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តនិងវះកាត់ដែលផ្តោតលើប្រព័ន្ធទឹកនោមរបស់បុរសនិងស្ត្រី។ គ្លីនិកប្រព័ន្ធទឹកនោមនៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់នូវការថែទាំប្រព័ន្ធទឹកនោមទូទៅដល់ទាំងប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិ ងបម្រើការជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជូនសម្រាប់អ្នកជំងឺមនុស្សពេញវ័យដែលមានបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធទឹកនោម។ បុគ្គលិករបស់យើងប្តេជ្ញាថែរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកជំងឺនិងផ្តល់នូវការថែទាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។

ការប្រើបច្ចេកទេសទំនើប ៗ និងសម្ភារៈបរិក្ខាវះកាត់វះកាត់នៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធទឹកនោមពីបញ្ហាដ៏សា មញ្ញបំផុតរហូតដល់ស្មុគស្មាញបំផុត។ ការថែទាំរបស់យើងត្រូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញជាមួយគ្រូពេទ្យថែទាំសុខភាពបឋមរបស់អ្នក។ ក្នុងការធ្វើដូច្នេះយើងរក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងទទួលបានការថែ ទាំដ៏ល្អបំផុត។

គ្លីនិកវះកាត់ប្រព័ន្ធទឹកនោម​នៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី យើងមានគុណភាពដែលបានបញ្ជាក់ពីសេវាកម្មវះកាត់និងវេជ្ជសាស្ត្ររបស់យើងដែលផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលត្រូវ ការសេវាព្យាបាល។ មតិអ្នកជំងឺរបស់យើងពីកន្លែងខុសៗគ្នាគឺជាការធានានៃការជឿជាក់និងសមត្ថភាពខ្ពស់របស់យើងដែលបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធ ភាពនៃការព្យាបាលដែលយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបម្រើអ្នក។ សូមទូរស័ព្ទមកយើងហើយអ្នកនឹងទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ដ៏ល្អពីអ្នកឯកទេសរបស់យើង។ យើងប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកជំងឺគ្រប់រូបដែលផ្តល់ឱកាស ឱ្យយើងបង្ហាញពីគុណភាពរបស់យើង។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ 8:00 យប់

ទីតាំង

គ្លីនិកវះកាត់ប្រព័ន្ធទឹកនោម​នៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី 3 rd Floor

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734 – 0000 ext 4500
ទូរសារ: +66 (0) 2734 – 0044

Services

 • Urologic Examination and Treatment
 • Bladder Stones
 •  Bladder and Urethra Tumor
 • Urinary Tract Obstruction
 • Urinary Tract Stone (Urolithiasis)
 •  Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
 • Prostate Cancer
 • Non-Invasive Stone Removal
 • Treatment of Urine Incontinence
 • Chronic urinary tract infection
 • Erectile Dysfunction Counseling and Treatment

Our Doctors

DR. BOONLERT SUKWATANASINIT

Urosurgery

Surgery
DR. CHAWAWAT GOSRISIRIKUL

Urosurgery

Surgery
DR. DECHAPOL BURUNAPITAKSANTI

Urosurgery

Surgery
DR. MANIN SERIRODOM

Urosurgery

Surgery
DR. PAIBOON IEMSUPAKKUL

Urosurgery

Surgery
DR. POKKET SIRISREETREERUX

Urosurgery

Surgery
DR. SANTAPON CHAMNARNPRAI

Urosurgery

Surgery
DR. TANAWAT LOHITYOTHIN

Urosurgery

Surgery
DR. WACHIRA KOCHAKARN

Urosurgery

Surgery
DR. WINN WISAWASUKMONGCHOL

Urosurgery

Surgery
Dr. Wit Viseshsindh

Urosurgery

Surgery
MD. THUCHCHAI PIPITPANPIPIT

Urosurgery

Surgery

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម