មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្សនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវជម្រើសនៃការវះកាត់កែសម្ផស្សនិងកែវភ្នែកសម្រាប់ទាំងបុរសនិ ងស្ត្រី។

គ្រូពេទ្យវះកាត់របស់យើងមានការបណ្តុះបណ្តាលនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយហើយទទួលបានការពេញចិត្តរបស់ពីអ្នកជំងឺខ្ពស់បំផុត។

បញ្ជីសេវាកម្មការវះកាត់កែសម្ផស្សខាងក្រោមនេះមាននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី- សូមចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស  ជាន់ទី11

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ : +66 (0) 2734-0000 Ext ។ 1197

Promotion & Package
Sorry, no posts matched your criteria.

Testimonials
Sorry, no posts matched your criteria.

Read More..
Videos
Read More..
Articles
Sorry, no posts matched your criteria.

Read More..
Vejthani Hospital