មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

Plastic Surgery Center

11th Floor at Vejthani Hospital

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស


មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្សនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវជម្រើសនៃការវះកាត់កែសម្ផស្សនិងកែវភ្នែកសម្រាប់ទាំងបុរសនិ ងស្ត្រី។ គ្រូពេទ្យវះកាត់របស់យើងមានការបណ្តុះបណ្តាលនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយហើយទទួលបានការពេញចិត្តរបស់ពីអ្នកជំងឺខ្ពស់បំផុត។ បញ្ជីសេវាកម្មការវះកាត់កែសម្ផស្សខាងក្រោមនេះមាននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី- សូមចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។
ទីតាំង
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស ជាន់ទី11
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ : +66 (0) 2734-0000 Ext ។ 1197

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language