មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្សនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវជម្រើសនៃការវះកាត់កែសម្ផស្សនិងកែវភ្នែកសម្រាប់ទាំងបុរសនិ ងស្ត្រី។

គ្រូពេទ្យវះកាត់របស់យើងមានការបណ្តុះបណ្តាលនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយហើយទទួលបានការពេញចិត្តរបស់ពីអ្នកជំងឺខ្ពស់បំផុត។

បញ្ជីសេវាកម្មការវះកាត់កែសម្ផស្សខាងក្រោមនេះមាននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី- សូមចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកែសម្ផស្ស  ជាន់ទី11

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ : +66 (0) 2734-0000 Ext ។ 1197

Promotion & Package
Sorry, no posts matched your criteria.

Doctors
Testimonials
Sorry, no posts matched your criteria.

Read More..
Videos
Read More..
Articles
Sorry, no posts matched your criteria.

Read More..
Vejthani Hospital