គ្លីនិកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក

គ្លីនិកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក

គ្លីនិកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក (ENT)
នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានប្រមូលផ្តុំក្រុមអ្នកឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងត្រ
ចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក។

សេវាកម្ម

យើងផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយដូចខាងក្រោម:

 • ការពិនិត្យនិងការព្យាបាលទូទៅនៃត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កដូចជាជំងឺរលាកច្រមុះរលាករលាកបំពង់កនិងអាឡែស៊ី
 • ការពិនិត្យការស្តាប់ឮនិងការពិនិត្យសមតុល្យ។
 • ការពិនិត្យលើ Larynx
 • ការពិនិត្យមីក្រូស្កុប
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ហានិយាយ
 • ការវះកាត់ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំ
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់នៃដុំសាច់ដុះត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះនិងក្រពេញ Lymphoid។
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដនិងមហារីកមាត់។
 • ការវះកាត់ច្រមុះ (Endoscopic Sinus Surgery)
 • វះកាត់ត្រចៀក (Middle Ear Surgery)
 • ការព្យាបាលជំងឺការលេបអាហារ បញ្ហាសំឡេងនិងឈឺចុកចាប់លើផ្ទៃមុខ។
 • ផ្នែកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កកុមារ
 • ជំងឺ Otoneurology
 • ជំងឺគេងស្រមុក

សម្ភារៈបរិក្ខារ

 • ការពិនិត្យនិងការព្យាបាលទូទៅនៃត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កដូចជាជំងឺរលាកច្រមុះរលាករលាកបំពង់កនិងអា
  ឡែស៊ី
 • ការពិនិត្យការស្តាប់ឮនិងការពិនិត្យសមតុល្យ។
 • ការពិនិត្យលើ Larynx
 • ការពិនិត្យមីក្រូស្កុប
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ហានិយាយ
 • ការវះកាត់ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំ
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់នៃដុំសាច់ដុះត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះនិងក្រពេញ Lymphoid។
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដនិងមហារីកមាត់។
 • ការវះកាត់ច្រមុះ (Endoscopic Sinus Surgery)
 • វះកាត់ត្រចៀក (Middle Ear Surgery) 
 • ការព្យាបាលជំងឺការលេបអាហារ បញ្ហាសំឡេងនិងឈឺចុកចាប់លើផ្ទៃមុខ។
 • ផ្នែកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កកុមារ
 • ជំងឺ Otoneurology
 • ជំងឺគេងស្រមុក

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក, ជាន់ទី

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 3400, 32411

Promotion & Package
Sorry, no posts matched your criteria.

Doctors
Testimonials
Sorry, no posts matched your criteria.

Read More..
Videos
Read More..
Articles
Sorry, no posts matched your criteria.

Read More..
Vejthani Hospital เวชธานี