មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក

Vejthani Hospital, ENT Clinic, 3rd Floor.

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក


គ្លីនិកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក (ENT) នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានប្រមូលផ្តុំក្រុមអ្នកឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងត្រ ចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក។
សេវាកម្ម

យើងផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយដូចខាងក្រោម:

 • ការពិនិត្យនិងការព្យាបាលទូទៅនៃត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កដូចជាជំងឺរលាកច្រមុះរលាករលាកបំពង់កនិងអាឡែស៊ី
 • ការពិនិត្យការស្តាប់ឮនិងការពិនិត្យសមតុល្យ។
 • ការពិនិត្យលើ Larynx
 • ការពិនិត្យមីក្រូស្កុប
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ហានិយាយ
 • ការវះកាត់ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំ
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់នៃដុំសាច់ដុះត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះនិងក្រពេញ Lymphoid។
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដនិងមហារីកមាត់។
 • ការវះកាត់ច្រមុះ (Endoscopic Sinus Surgery)
 • វះកាត់ត្រចៀក (Middle Ear Surgery)
 • ការព្យាបាលជំងឺការលេបអាហារ បញ្ហាសំឡេងនិងឈឺចុកចាប់លើផ្ទៃមុខ។
 • ផ្នែកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កកុមារ
 • ជំងឺ Otoneurology
 • ជំងឺគេងស្រមុក
សម្ភារៈបរិក្ខារ
 • ការពិនិត្យនិងការព្យាបាលទូទៅនៃត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កដូចជាជំងឺរលាកច្រមុះរលាករលាកបំពង់កនិងអា
  ឡែស៊ី
 • ការពិនិត្យការស្តាប់ឮនិងការពិនិត្យសមតុល្យ។
 • ការពិនិត្យលើ Larynx
 • ការពិនិត្យមីក្រូស្កុប
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ហានិយាយ
 • ការវះកាត់ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំ
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់នៃដុំសាច់ដុះត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះនិងក្រពេញ Lymphoid។
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដនិងមហារីកមាត់។
 • ការវះកាត់ច្រមុះ (Endoscopic Sinus Surgery)
 • វះកាត់ត្រចៀក (Middle Ear Surgery)
 • ការព្យាបាលជំងឺការលេបអាហារ បញ្ហាសំឡេងនិងឈឺចុកចាប់លើផ្ទៃមុខ។
 • ផ្នែកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កកុមារ
 • ជំងឺ Otoneurology
 • ជំងឺគេងស្រមុក
ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម
ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8 យប់
ទីតាំង
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក, ជាន់ទី
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 3400, 32411

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា