មជ្ឈមណ្ឌលត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក


គ្លីនិកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក (ENT) នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានប្រមូលផ្តុំក្រុមអ្នកឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងត្រ ចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់ក, ជាន់ទី

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 3400, 32411

សេវាកម្ម

យើងផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយដូចខាងក្រោម:

 • ការពិនិត្យនិងការព្យាបាលទូទៅនៃត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កដូចជាជំងឺរលាកច្រមុះរលាករលាកបំពង់កនិងអាឡែស៊ី
 • ការពិនិត្យការស្តាប់ឮនិងការពិនិត្យសមតុល្យ។
 • ការពិនិត្យលើ Larynx
 • ការពិនិត្យមីក្រូស្កុប
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ហានិយាយ
 • ការវះកាត់ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំ
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់នៃដុំសាច់ដុះត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះនិងក្រពេញ Lymphoid។
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដនិងមហារីកមាត់។
 • ការវះកាត់ច្រមុះ (Endoscopic Sinus Surgery)
 • វះកាត់ត្រចៀក (Middle Ear Surgery)
 • ការព្យាបាលជំងឺការលេបអាហារ បញ្ហាសំឡេងនិងឈឺចុកចាប់លើផ្ទៃមុខ។
 • ផ្នែកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កកុមារ
 • ជំងឺ Otoneurology
 • ជំងឺគេងស្រមុក

សម្ភារៈបរិក្ខារ

 • ការពិនិត្យនិងការព្យាបាលទូទៅនៃត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កដូចជាជំងឺរលាកច្រមុះរលាករលាកបំពង់កនិងអា
  ឡែស៊ី
 • ការពិនិត្យការស្តាប់ឮនិងការពិនិត្យសមតុល្យ។
 • ការពិនិត្យលើ Larynx
 • ការពិនិត្យមីក្រូស្កុប
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ហានិយាយ
 • ការវះកាត់ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំ
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់នៃដុំសាច់ដុះត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះនិងក្រពេញ Lymphoid។
 • ការព្យាបាលដោយការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដនិងមហារីកមាត់។
 • ការវះកាត់ច្រមុះ (Endoscopic Sinus Surgery)
 • វះកាត់ត្រចៀក (Middle Ear Surgery)
 • ការព្យាបាលជំងឺការលេបអាហារ បញ្ហាសំឡេងនិងឈឺចុកចាប់លើផ្ទៃមុខ។
 • ផ្នែកត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កកុមារ
 • ជំងឺ Otoneurology
 • ជំងឺគេងស្រមុក

Our Doctors

DR PURIWAT SUKHAROCH

ENT - General

Otolaryngology
DR. BANNAWAT TANTIKUN

ENT - Rhinology

Otolaryngology
DR. DANUPAT RATANAVARAHA

ENT - Head and Neck oncology

Otolaryngology
DR. JAKRIT WORRAKULPANIT

ENT - Head and Neck oncology

Otolaryngology
DR. KANIT TEMTRIRATH

ENT - Facial Plastic and Reconstructive Surgery

Otolaryngology
DR. KLETDAW PATTARAPINYO

ENT - General

Otolaryngology
DR. NATTAPOL THAMMASITBOON

ENT - General

Otolaryngology
DR. NITIPAT CHAYAOPAS

ENT - Sleep Disorder

Otolaryngology
DR. PAKJIRA NAKSEN

ENT - Rhinology

Otolaryngology
DR. PATARAPORN OUIRUNGROJ

ENT - General

Otolaryngology
DR. PATPEERAYA SUNGKABOST

ENT - Otoneurology

Otolaryngology
DR. PHAKDEE SANNIKORN

ENT - Head and Neck oncology

Otolaryngology
DR. PRASERT SINDHURATAVEJ

ENT - General

Otolaryngology
DR. RUNGTHIWA BOONYONG

ENT - General

Otolaryngology
DR.CHOTMANEE PANPAPAI

ENT - Laryngology

Otolaryngology

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម