ផ្នែកឈាមវិទ្យា

ជំងឺឈាម


គ្លីនិកឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានផ្តល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺដែលមានជម្ងឺ ជំងឺគ្រាប់ឈាម(Hematological) ។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 07.00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10.00 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកឈាម ជាន់ទី 1 ។

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200, 2204
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044- 5

សេវាកម្ម

  • ជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមដូចជា thalassemia, hemophilia, anemia, hemotological cancer, etc
  • ភាពមិនប្រក្រតីនៃ Blood Coagultion
  • ភាពមិនប្រក្រតីនៃកោសិកាឈាមនិងកត្តាកកឈាម។

Our Doctors

DR. CHAYAPA TOOCAMMEE

Hematology

  • Hematology
DR. ITSARA ANONGJANYA

Hematology

  • Hematology
DR. NARUPON SONSAK

Hematology

  • Hematology
DR. NITHITA NANTHATANTI

Hematology

  • Hematology
DR. PANACHAI SILPSAMRIT

Hematology

  • Hematology
DR. SUPACHAI EKWATTANAKIT

Hematology

  • Hematology

Other Information

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម