ផ្នែកឈាមវិទ្យា

ជំងឺឈាម


គ្លីនិកឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានផ្តល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺដែលមានជម្ងឺ ជំងឺគ្រាប់ឈាម(Hematological) ។

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 07.00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10.00 យប់

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកឈាម ជាន់ទី 1 ។

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200, 2204
ទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង : (+66)89-201-9000

សេវាកម្ម

  • ជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមដូចជា thalassemia, hemophilia, anemia, hemotological cancer, etc
  • ភាពមិនប្រក្រតីនៃ Blood Coagultion
  • ភាពមិនប្រក្រតីនៃកោសិកាឈាមនិងកត្តាកកឈាម។

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

ASSOC.PROF.DR. WEERAPAT OWATTANAPANICH

Hematology

Internal Medicine
DR. CHAYAPA TOOCAMMEE

Hematology

Internal Medicine
DR. ITSARA ANONGJANYA

Hematology

Internal Medicine
DR. NARUPON SONSAK

Hematology

Internal Medicine
DR. NITHITA NANTHATANTI

Hematology

Internal Medicine
DR. PANACHAI SILPSAMRIT

Hematology

Internal Medicine
DR. SUPACHAI EKWATTANAKIT

Hematology

Internal Medicine
DR. TONTANAI NUMBENJAPON

Hematology

Internal Medicine

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រូមូសិន & កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម