ជំងឺឈាម

ជំងឺឈាម


គ្លីនិកឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានផ្តល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺដែលមានជម្ងឺ ជំងឺគ្រាប់ឈាម(Hematological) ។
សេវាកម្ម
  • ជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមដូចជា thalassemia, hemophilia, anemia, hemotological cancer, etc
  • ភាពមិនប្រក្រតីនៃ Blood Coagultion
  • ភាពមិនប្រក្រតីនៃកោសិកាឈាមនិងកត្តាកកឈាម។
ម៉ោងបម្រើសេវាកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 07.00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10.00 យប់
ទីតាំង
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី គ្លីនិកឈាម ជាន់ទី 1 ។
ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន
ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0000 ext 2200, 2204
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044- 5

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា