មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកក្រពេញអរម៉ូននិងទឹកនោមផ្អែម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកព្យាបាលដំបៅទឹកនោមផ្អែម


provides a full range of innovative medical services and equipment under the care of experienced experts and specialists to get the best treatment results. We aim to reduce the risk of losing the organs of diabetic patients to increase their quality of life, especially for patients who have Peripheral Artery Disease.

OPEN DAILY

Monday - Sunday at 08:30AM. – 03:00PM.

APPOINTMENTS & INQUIRIES

Call +66(0)2- 734 – 0000 ext. 4700, 4702

The pros

The pros of Vejthani Hospital Diabetic Foot & Wound Center is that the Vascular surgeons cooperate with experts in other fields to take care of patients who have gangrenes. The multidisciplinary medical team includes:

 1. General surgeons and highly experienced experts in treating diabetic wounds, pressure ulcers, gangrenes, burns, scalds, accident wounds, etc.
 2. Vascular surgeon takes care of Peripheral Artery Disease in order to improve blood flow.
 3. Diabetic and Endocrine Specialist takes care of controlling the level of blood glucose.
 4. Infectious disease specialist takes care of contagious diseases.
 5. Orthopedic specialist will take charge when the diabetic wound has spread to the bones.
 6. Physiatrist takes charge of the recovery process part in order to help the patients get ready to go back to their normal lives, as well as to prevent the reoccurrence of the wound.

Services

 • Diabetic wound treatment, especially for diabetic foot wound
 • Infected wound treatment
 • Pressure ulcer treatment
 • Gangrene Treatment
 • Skin Ulcer Treatment
 • Infectious Wound Disease treatment
 • Venous Stasis Ulcer treatment
 • Peripheral Artery Disease treatment
 • Accident wound treatment
 • Burns and Scalds
 • Chronic wound

Special equipment and techniques for treatment

 1. Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) is a type of treatment method for patients to be exposed in 100% pure oxygen in the high-pressure conditioned chamber, which can improve blood flow, repair tissues, and restore normal body function.
 2. Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) or Vacuum-Assisted Closure (VAC system) is a wound dressing system that applies sub atmospheric pressure to the surface of an open wound, and also speeds up the healing process. We currently have both the non-portable and portable type of equipment.
 3. Wound Debridement is a new treatment method that removes all the dead tissue with hydro surgery from the wound area to promote wound healing in order to reduce the loss of the tissues.
 4. Endovascular Therapy is a type of treatment method that improves blood flow to heal the diabetic wound with minimally invasive surgery technique.
 5. Customized shoes are made for diabetic patients who have received the treatment in order to reduce the risk of re-occurrence of diabetic wound.

In order to receive an effective treatment outcome and reduce the risk of losing organs, receiving an accurate diagnosis and proper treatment from the multidisciplinary medical team is very important to the patients.


វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកយើង

DR. CHOEDPONG CHATJATURAPAT

Vascular Surgery

Surgery
DR. CHUKIJ SRITONGSATHIAN

Vascular Surgery

Surgery
DR. SUPACHAI CHANVITAN

Vascular Surgery

Surgery
DR. AMORN SAELAO

Infectious Disease

Internal Medicine
DR. NORARIT LUANCHUMRORN

Rehabilitation Medicine

Rehabilitation Medicine
DR. SIRIRATH LIMBORIBOON

Internal Medicine - General

Internal Medicine
DR. SOMPORN WONGRAOPRASERT

Endocrinology

Internal Medicine
DR. CHADA CHOTIPANVITHAYAKUL

Cardiology - General

Cardiology
DR. UMPAIWAN RUNGBANAPHAN

Nephrology

Internal Medicine

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រូមូសិន & កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រវត្តិនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម

វីដេអូសុខភាព

បង្ហាញបន្ថែម