ศูนย์ไตเทียม - โรงพยาบาลเวชธานี
Vejthani
Hero image

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี

ให้บริการอย่างครบวงจรกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคไต - ดูแลผู้ป่วยแต่ละคนอย่างใกล้ชิด โดยประเมินสภาพร่างกายและปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาและเฉพาะทางด้านโรคไต พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านโรคไตโดยเฉพาะในภาวะวิกฤต พร้อมด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการศูนย์ไตเทียม

ให้คำแนะนำปรึกษา

 • ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
 • ให้คำแนะนำ การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 • ให้คำแนะนำการเข้าคิวผ่าตัดปลูกถ่ายไตกับสภากาชาดไทย
 • ให้คำแนะนำการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน

ให้การบริการฟอกไต

 • บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration)
 • บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
 • บริการฟอกเลือด 24 ชั่วโมง (บำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่องในหอผู้ป่วยวิกฤต) (CRRT)
 • บริการฟอกเลือดในภาวะวิกฤต (Acute Hemodialysis)
 • บริการเปลี่ยนถ่ายพลาสมา (Plasmapheresis)
 • บริการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด (Hemoperfusion)
 • บริการฟอกเลือดผ่านทางเยื่อบุช่องท้อง (Peritoneal dialysis)

การผ่าตัดเกี่ยวกับโรคไต

 • บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant)
 • บริการผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต
 • บริการผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตชนิดเส้นเลือดเทียม
 • บริการแก้ไขเส้นเลือดเทียมทุกรูปแบบในการฟอกเลือด
 • บริการแก้ไขปัญหาเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ทำไมต้องฟอกไตที่โรงพยาบาลเวชธานี

 • ทีมแพทย์ครบทุกสหสาขาเฉพาะทาง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ทีมนักโภชนาการ ทีมเภสัชกร
 • พยาบาลเฉพาะทางด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนและมีความเสี่ยงสูง
 • บริการห้องฟอกไตส่วนตัว ลดอัตราการติดเชื้อ
 • ใช้ระบบน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านมาตรฐาน AAMI ด้วยระบบผลิตน้ำ RO ที่ได้รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
 • ใช้ตัวกรองฟอกเลือดชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง
 • มีบริการห้องแยกสำหรับการฟอกเลือดผู้ป่วย Covid – 19
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับญาติและผู้ดูแล
 • โรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI accreditation)
 • ห้องฟอกไตอยู่ติดกับห้องผ่าตัดและห้องผู้ป่วยวิกฤต ที่สามารถรองรับและดูแลได้อย่างทั่วถึง

ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Teams)

ทีมอายุรแพทย์


นพ. กำธร ลีลามะลิ

อายุรศาสตร์โรคไต

ดูตารางออกตรวจแพทย์


รศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

อายุรศาสตร์โรคไต

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์

อายุรศาสตร์โรคไต

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์

อายุรศาสตร์โรคไต

ดูตารางออกตรวจแพทย์


พญ. ญาธิป อุษณกรกุล

อายุรศาสตร์โรคไต

ดูตารางออกตรวจแพทย์


พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

อายุรศาสตร์โรคไต

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. ภควัต ตั้งจาตุรนต์รัศมี

อายุรศาสตร์โภชนาการคลินิก

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

ดูตารางออกตรวจแพทย์


พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

ดูตารางออกตรวจแพทย์


พญ. ทรายด้า บูรณสิน

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

ดูตารางออกตรวจแพทย์


พญ. สมพร วงศ์เราประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. อรุณ คงชู

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูตารางออกตรวจแพทย์


พญ. บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูตารางออกตรวจแพทย์

ทีมศัลยแพทย์


นพ. ฉัตรชัย สุนทรธรรม

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. ศุภชัย จันทร์วิทัน

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ดูตารางออกตรวจแพทย์


นพ. ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ดูตารางออกตรวจแพทย์


ปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000