ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးရံု : ေ၀့႒ာနီ၏ သိေကာင္းစရာ အက်ဥ္း
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ISO 9001:2000 အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Thailand Hospital Accreditation (HA) ေခၚ ထိုင္းႏုိင္ငံေဆးရံုမ်ားဆိုင္ရာ အရည္ခ်င္းျပည့္မီျခင္း အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Joint Commission International (JCI) ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ပူးတြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိခဲ့သည္။

     
   
   ရည္မွန္းခ်က္ (Vision)
လ႔ူဖြဲ႔စည္း၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္စြာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရွ ႔ေဆာင္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံေပးသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Mission)
လူသားတစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အစဥ္ေလးစားလ်က္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္  ျပည္တြင္း ျပည္ပလူနာမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မွဳေပးရန္
   
 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးရံု 
ေဝ့႒ာနီ၏ သိေကာင္းစရာ အက်ဥ္း
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ISO 9001:2000 အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Thailand Hospital Accreditation (HA) ေခၚ ထိုင္းႏုိင္ငံေဆးရံုမ်ားဆိုင္ရာ အရည္ခ်င္းျပည့္မီျခင္း အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Joint Commission International (JCI) ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ပူးတြဲေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ISO 14001:2004 ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္ျမင့္မားမႈအတြက္
Prime Minister’s Award ေခၚ ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆုတံဆိပ္ တို႔ကို ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

 

 

 
 
 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားေရြးခ်ယ္မႈ 
          Thailand Consumers Choice (ေခၚ) “ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ” ဆုတံဆိပ္သည္ လူသိမ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ အတြက္ကိုမဆို ၄င္းတုိ႔၏ေအာင္ျမင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ တုိင္းတာေပးေသာ ဆုတံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဆုတံဆိပ္ရရွိျပီးေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ ထားႏိုင္ပါသည္။ Asian Integrated Media Co. Ltd ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ လြပ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ခြင့္ရပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ ေရြးခ်ယ္မႈဆုတံဆိပ္သည္ ယခုအခါ အာရွပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ ဥေရာပတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ ေ၀့ဌာနီေဆးရံုသည္လည္း က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အရည္အေသြးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ခံထားရျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးတို႔အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္အ၀ ထားရွိႏုိင္ပါသည္။

   
 

   
   
 
ေ၀့ဌာနီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္လွ်င္း၍ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆးရံုမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာအတိုင္း ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ပါ။
 
ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး လိပ္စာ

1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.
Myanmar hotline : +66 81-984-5111
Email: myanmar@vejthani.com

 
  
suggestions
if you have suggestions as to our range of Service
please visit our Wishbox and submit your suggestions.
2017 © Vejthani Hospital :  1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi,Bangkok,Thailand 10240
  
   
Vejthani Hospital
ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္