ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ျမန္မာျပည္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး

 
ေ၀့ဌာနီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္လွ်င္း၍ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆးရံုမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာအတိုင္း ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ပါ။
 

ေ၀႔ဌာနီေဆးရံုၾကီး ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ ္
အမွတ္-၁၂၅ © အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။
Hot Line: +95 9 507 1111, +95 9 507 2222
Office: +95 1 555448, +951 555998
Email: vmro.vejthani@gmail.com

 
ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး လိပ္စာ

1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.
Myanmar hotline : +66 81-984-5111
Email: myanmar@vejthani.com

 


 
 
 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားေရြးခ်ယ္မႈ 
          Thailand Consumers Choice (ေခၚ) “ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ” ဆုတံဆိပ္သည္ လူသိမ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ အတြက္ကိုမဆို ၄င္းတုိ႔၏ေအာင္ျမင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ တုိင္းတာေပးေသာ ဆုတံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဆုတံဆိပ္ရရွိျပီးေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ ထားႏိုင္ပါသည္။ Asian Integrated Media Co. Ltd ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ လြပ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ခြင့္ရပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ ေရြးခ်ယ္မႈဆုတံဆိပ္သည္ ယခုအခါ အာရွပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ ဥေရာပတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ ေ၀့ဌာနီေဆးရံုသည္လည္း က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အရည္အေသြးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ခံထားရျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးတို႔အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္အ၀ ထားရွိႏုိင္ပါသည္။

   
 

   
   
 
ေ၀့ဌာနီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္လွ်င္း၍ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆးရံုမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာအတိုင္း ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ပါ။
 
ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး လိပ္စာ

1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.
Myanmar hotline : +66 81-984-5111
Email: myanmar@vejthani.com

 
  
suggestions
if you have suggestions as to our range of Service
please visit our Wishbox and submit your suggestions.
2017 © Vejthani Hospital :  1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi,Bangkok,Thailand 10240
  
   
Vejthani Hospital
ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္