ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဆးရံု
ရည္မွန္းခ်က္
စီမံခံခြဲေရးအဖြဲ႔
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ႏုိင္ငံျခားရံုးခြဲမ်ား
မိတ္ေဆြက်န္းမာေရးအာမခံကုမၸဏီမ်ား
ေဆးရံုအားေလ့လာရန္  
   

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးရံု 
ေဝ့႒ာနီ၏ သိေကာင္းစရာ အက်ဥ္း
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ISO 9001:2000 အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Thailand Hospital Accreditation (HA) ေခၚ ထိုင္းႏုိင္ငံေဆးရံုမ်ားဆိုင္ရာ အရည္ခ်င္းျပည့္မီျခင္း အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Joint Commission International (JCI) ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ပူးတြဲေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ISO 14001:2004 ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္ျမင့္မားမႈအတြက္
Prime Minister’s Award ေခၚ ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆုတံဆိပ္ တို႔ကို ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္
လ႔ူဖြဲ႔စည္း၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္စြာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရွ ႔ေဆာင္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္
လူသားတစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အစဥ္ေလးစားလ်က္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပလူနာမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မွဳေပးရန္

ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 • ကုတင္ ၅၀၀
 • ၁၂ ထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦး
 • ၃၄,၉၆၄ မီတာအက်ယ္
 • လူဦးေရ ၅၀-၈၀ ဆန္႔ အစည္းေ၀းခန္းမ
 • အစီး ၅၀၀ ဆန္႔ ယာဥ္ရပ္နားေဆာင္
 • ေခါင္မိုးဥယ်ာဥ္
 • စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား
 • ထိုင္းရိုးရာအႏွိပ္ခန္း
 • အလိုေလွ်ာက္ ေငြထုတ္စက္မ်ား
 • စာအုပ္ႏွင့္ အရုပ္ေရာင္းဆိုင္မ်ား

လူနာဦးေရေပါင္း

 • ႏွစ္စဥ္ အတြင္းလူနာ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္
 • ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာမ်ား

လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္

 • အျမဲတမ္း၀န္ထမ္း ၇၀၀ ေက်ာ္
 • ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔
 • ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သြားဆရာ၀န္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္
 • သူနာျပဳဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္

အတြင္းလူနာဌာန

 • အတြင္းလူနာကုတင္ေပါင္း ၅၀၀
 • လူၾကီး အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္
 • ေက်ာက္ကပ္ေဆးစင္တာ
 • ကေလး အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္
 • Grand Wing အတြင္းလူနာေဆာင္
 • အာရပ္အတြင္းလူနာေဆာင္
 • ကေလး အတြင္းလူနာေဆာင္
 • တစ္ေယာက္ေန အထူးခန္း ၉၅ ခန္း၊ အထူးခန္း ၁၀ ခန္း၊ ဗြီအိုင္ပီခန္း ၁၁ ခန္း 95 Grand Single rooms, 10 Suites and 11 VIP Suites

ျပင္ပလူနာမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ

 • ၂၄ နာရီ အေရးေပၚက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
 • အေရးေပၚကားႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသယာဥ္
 • ျပင္ပလူနာ အထူးကု႒ာနေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္
 • ေန႔စဥ္အတြင္းလူနာေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္
 • ျပင္ပလူနာမ်ား ခြဲစိတ္ကုသမႈဌာန

ျပင္ပလူနာ အထူးကုဌာနမ်ား

 • ဓာတ္မတည့္ျခင္းဆုိင္ရာ အထူးကုဌာန
 • ရင္သား အထူးကုဌာန
 • ႏွလံုးအထူးကုဌာန
 • အူလမ္းေၾကာင္း ခြဲစိတ္မႈ အထူးကုဌာန
 • ေက်ာက္ကပ္ေဆးစင္တာ
 • နား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း အထူးကုဌာန
 • အေရးေပၚက်န္းမာေရး အထူးကုဌာန
 • ေသြးခ်ိဳ၊ဆီးခ်ိဳႏွင့္ အတြင္းစိမ့္ဂလင္းမ်ား အထူးကုဌာန
 • အေထြေထြက်န္းမာေရး ေဆးစစ္ျခင္းဌာန
 • မ်က္လံုး အထူးကုဌာန
 • အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အသည္း အထူးကုဌာန
 • အေထြေထြ ခြဲစိတ္ကုသမႈဌာန
 • လက္ အထူးကုဌာန
 • ေသြး အထူးကုဌာန
 • အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရး အထူးကုဌာန
 • ကူးစက္ေရာဂါ အထူးကုဌာန
 • သြား အထူးကုဌာန
 • အေထြေထြေရာဂါကုဌာန
 • ဓာတ္ခြဲခန္း
 • ေက်ာက္ကပ္ အထူးကုဌာန
 • ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာ အထူးကုဌာန
 • ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာ ခြဲစိတ္မႈဌာန
 • မီးယပ္ႏွင့္သားဖြား ဌာန
 • အရိုး အထူးကုဌာန
 • ကေလး အထူးကုဌာန
 • ကေလး ခြဲစိတ္မႈဆိုင္ရာ အထူးကုဌာန
 • ရုပ္ျပင္ခြဲစိတ္ အထူးကု႒ာန Plastic Surgery Clinic
 • စိတ္ေရာဂါ အထူးကုဌာန
 • ဓာတ္မွန္ဌာန
 • ကိုယ္ကာယ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး အထူးကုဌာန
 • အဆုပ္ႏွင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း အထူးကုဌာန
 • ေလးဘက္နာ အထူးကုဌာန
 • အေရျပားေလဆာႏွင့္ အလွျပဳျပင္ျခင္း အထူးကုဌာန
 • ေက်ာရိုး အထူးကုဌာန
 • ေဟာက္ျခင္း အထူးကုဌာန
 • ရင္ေခါင္းခြဲစိတ္ အထူးကုဌာန
 • သေႏၶသားဖန္တီေရး နည္းပညာဌာန
 • အရိုးအဆစ္ အစားထိုးကုသမႈဌာန
 • ဆီးလမ္းေၾကာင္း ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာ အထူးကုဌာန

အထူးဌာနမ်ား

 • ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဓာတ္ခြဲခန္း
 • ခြဲစိတ္ခန္းမၾကီး ၁၀ ခန္း
 • ဓာတ္မွန္႒ာန (X-Ray, CT scan and C-ARM)
 • ေမြးကင္းစကေလးမ်ား အထူးၾကပ္မွတ္ကုသေဆာင္
 • Water-jet နည္းပညာျဖင့္ အဆီထုတ္ျခင္း
 • ကြန္ျပဴတာနည္းပညာျဖင့္ အရိုးအဆစ္ အစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ႔မ်ား
အရိုးအဆစ္မ်ား အစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ အလွျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ား၊ အေရျပားႏွင့္ ေလဆာကုသမႈမ်ား၊ ေက်ာရိုးခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား၊ လက္ႏွင့္ပခံုး ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား၊ အစာအိမ္၊ အူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ား၊ သေႏၶသားဖန္တီးျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား၊ ၀မ္းဗိုက္ဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား၊ အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား၊ မီးယပ္ႏွင့္သားဖြားကုသမႈမ်ား၊ ႏွင့္ အေထြေထြက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အထူး၀န္ေဆာင္မႈ႔မ်ား
ႏိုင္ငံျခားသားလူနာမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ႒ာန၊ Arabic လူမ်ိဳးမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ႒ာန၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ အာရပ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဘဂၤလား၊ ျမန္မာ၊ ရုရွား၊ အီသီယိုးပီးယား အစရွိေသာစကားျပန္မ်ား၊ ေလဆိပ္အၾကိဳပို႔၊ အီးေမးျဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရး အာမခံကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ဟာလာဟင္းအပါ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အစားေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘုရား၀တ္ျပဳခန္းမ်ား၊ တည္းခိုခန္း၊ တည္းခိုအိမ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ အေပ်ာ္တမ္း ခရီးမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း

 
 
 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ားေရြးခ်ယ္မႈ 
          Thailand Consumers Choice (ေခၚ) “ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ” ဆုတံဆိပ္သည္ လူသိမ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ အတြက္ကိုမဆို ၄င္းတုိ႔၏ေအာင္ျမင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ တုိင္းတာေပးေသာ ဆုတံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဆုတံဆိပ္ရရွိျပီးေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ ထားႏိုင္ပါသည္။ Asian Integrated Media Co. Ltd ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ လြပ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ခြင့္ရပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ ေရြးခ်ယ္မႈဆုတံဆိပ္သည္ ယခုအခါ အာရွပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ ဥေရာပတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ ေ၀့ဌာနီေဆးရံုသည္လည္း က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အရည္အေသြးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ခံထားရျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးတို႔အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္အ၀ ထားရွိႏုိင္ပါသည္။

   
 

   
   
 
ေ၀့ဌာနီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္လွ်င္း၍ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆးရံုမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာအတိုင္း ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ပါ။
 
ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး လိပ္စာ

1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.
Myanmar hotline : +66 81-984-5111
Email: myanmar@vejthani.com

 
  
suggestions
if you have suggestions as to our range of Service
please visit our Wishbox and submit your suggestions.
2017 © Vejthani Hospital :  1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi,Bangkok,Thailand 10240
  
   
Vejthani Hospital
Thai Language Site english Language Site Japan Language Site Arabic Language Site Bangali Language Site
Deutsch Language Site Chinese Language Site Myanmar Language Site French Language russian Language
ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္