replacement ha th Tag

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมไปแล้ว นานวันเข้าแม้จะไม่มีการแสดงอาการถึงความเจ็บปวดของข้อเข่า...

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ปวดหลัง เป็นอาการที่พบได้มากในทุกวัย โดยปัญหาจากอาการปวดเรื้อรัง มักส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และประสิทธิภาพในการทำงาน บางครั้งสามารถหายได้เองจากการพักผ่อนรับประทานกลุ่มยาแก้อักเสบฉีดยาระงับอาการ...

ปัจจุบันการผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรค ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ที่ก้าวไกล...

ปัญหาโรคข้อเข่าอักเสบเนื่องจากข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่ข้อเข่าเกิดการเสื่อมสภาพของผิวข้อและโครงสร้างต่างๆ ...

ข้อสะโพก ถือเป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งในร่างกายของคนเรา ใช้ในการเคลื่อนไหว แบกรับน้ำหนักตัว การใช้งานเป็นเวลานาน และไม่ดูแล จึงมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ...

ปัจจุบันการผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของโรค และด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกล จึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผ่าตัด...

ปัจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลดีขึ้นอย่างมาก ทำให้ประชาชนมีอายุยืนยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาวะข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน...

 การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัด คือ การนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ ของบริเวณข้อเข่าที่จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ...

ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดเข่า ปวดข้อเข่า ซึ่งเคยรักษาด้วยการรับประทานยา และรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาอย่างเต็มที่แล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น...

Vejthani Hospital