รากฟันเทียม Dental Implant Promotion
ราคา / Price 46,999 บาท
1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์, ค่ารากฟันเทียม และค่าครอบฟัน 1 ซี่
  2. ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าปลูกกระดูก, ค่า X-Ray, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ
  3. ไม่สามารถเลือกระบบของรากฟันได้
  4. ราคานี้เฉพาะคนไทย
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิ์พิเศษอื่นๆได้

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานีโทร 02 734 0000 ต่อ 3000 3001