เงื่อนไข:

  1. ลูกค้าสามารถแลกคะแนนสะสมกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด และหลังจากยืนยันแลกคะแนนสะสมเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Healthy Plus ตามรายการที่ลูกค้าแลกคะแนน
  2. ลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Healthy Plus และผู้มีสิทธิ์ในการตรวจจะต้องมีชื่อ-นามสกุล ระบุบนบัตรตรงกับบัตรกำนัลฯ
  3. รับบริการและนัดหมายก่อนการใช้บริการที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 ต่อ 1180, 1111

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-7340000 ต่อ 1111, 2608, 3605