เทคโนโลยีผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว

ราคาเดียว 140,000 บาท
พักฟื้น 3 วัน 2 คืน

ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการดังต่อไปนี้

  1. ค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์แล้ว
  2. ค่าเครื่องมือแพทย์และค่าใช้จ่ายในการใช้กล้องในการผ่าตัดของห้องผ่าตัด
  3. ค่าเวชภัณฑ์และค่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
  4. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนการผ่าตัดได้ แก่ CBC, Liver Function, FBS, Bun, Creatinine, Electrolytes, HIV, Chest X-ray, EKG (การตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์)
  5. ค่ายากลับบ้าน (ในกรณีแผลผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3
โทร. 0-27340000 ต่อ 4500, 4501