เอกสิทธิ์…เฉพาะสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ระดับ Prestige ขึ้นไป

เพียงแสดงบัตรสมาชิกในรูปแบบบัตรปกติหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน MTL Click Application เพื่อรับบริการ

ตรวจสุขภาพกระดูกสันหลังตั้งแต่ คอ จนถึง ก้นกบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขและกำหนดการใช้เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลเวชธานี ในโครงการ เมืองไทยสไมล์คลับ

  • สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับระดับ Prestige, BryondPrestige และThe Ultimate รับโปรแกรมตรวจกระดูกสันหลัง ตั้งแต่ คอ จน ถึงก้นกบ มูลค่า 3,600 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาล)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับคลับระดับ Prestige, Bryond Prestige และThe Ultimate ที่ยังคงสถานะ ณ วันเข้าใช้บริการ โดยกรุณาแสดงบัตรสมาชิกโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ
  • เอกสิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมืองไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเงื่อนไขการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการใดๆของผู้ให้บริการ รวมถึงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการ
  • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอาการปวดและชา ตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาล

สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวามคม 2564 สำรองสิทธิ์ โทร 02-734-0000 ต่อ 2609, 3605 และ 084-3615633