แพ็กเกจและโปรแกรม

เพราะสุขภาพดีคือหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ

Share:

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
  2. กรณีพนักงานบางท่านยกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดราคาเต็มตามจำนวนเหมาจ่ายเต็มจำนวน
  3. นำสมุดประจำตัวลูกเรือ**ถ้ามี**สำหรับให้แพทย์เซ็นต์และลงวันตรวจร่างกาย
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  5. ราคาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 ที่หมายเลข 0-2734-0000 ต่อ 1111, 1180, 2608