โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565-2566 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

โปรแกรม 1 ชาย – หญิง

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 1
ชาย – หญิง
1.รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

3.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

4.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

5.ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

6.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

7.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

8.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ1,600

โปรแกรม 2 ชาย – หญิง

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 2
ชาย – หญิง
1.รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

3.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

4.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

5.ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

6.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

7.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

9.ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

11.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

12.ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

13.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ2,000

โปรแกรม 3 ชาย – หญิง

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 3
ชาย – หญิง
1.รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

3.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

4.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

5.ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

6.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

7.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

9.ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

11.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

12.ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16.ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ3,000

โปรแกรม 4 ชาย

1.รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)อัตราค่าบริการพิเศษ4,000

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 4
ชาย
2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

3.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

4.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

5.ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

6.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

7.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

9.ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

11.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

12.ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

16.คูปองอาหาร

โปรแกรม 4 หญิง

1.รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)อัตราค่าบริการพิเศษ4,000

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 4
หญิง
2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

3.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

4.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

5.ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

6.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

7.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

9.ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

11.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

12.ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Cy Prep)

16.คูปองอาหาร

โปรแกรม 5 ชาย

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม  5
ชาย
1.รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

3.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

4.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

5.ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

6.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

7.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

9.ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

11.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

12.ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

16.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนบน (U/SUPPER  Abdomen Routine)

17.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ5,000

โปรแกรม 5 หญิง

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม  5
หญิง
1.รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

3.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

4.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

5.ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

6.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

7.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

9.ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

11.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

12.ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Cy Prep)

16.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนล่าง (U/SLOWER Abdomen Routine)

17.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ5,000

โปรแกรม 6 ชาย

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม  6
ชาย
1 .รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3 .ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

6. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

9.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

10.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

11.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

12.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16.ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17.ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)

18.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)

19.ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

20.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนบน (U/SUPPER  Abdomen Routine)

21.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ6,000

โปรแกรม 6 หญิง

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม  6
หญิง
1 .รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3 .ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

6. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

9.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

10.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

11.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

12.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16.ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17.ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)

18.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)

19.ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Cy Prep)

20.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนล่าง (U/SLOWER Abdomen Routine)

21.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ6,000

โปรแกรม 7 ชาย

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 7
ชาย
1 .รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3 .ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

6. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

9.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

10.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

11.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

12.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16.ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17.ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)

18.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)

19.ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

20.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนบน (U/SUPPER  Abdomen Routine)

21.ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) (Total)

22.ตรวจการวิ่งสายพานหัวใจ (EST)

23.ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยจักษุแพทย์

24.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ8,000

โปรแกรม 7 หญิง

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 7
หญิง
1 .รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3 .ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

6. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

9.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

10.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

11.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

12.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16.ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17.ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)

18.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)

19.ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Cy Prep)

20.ตรวจคัดกรองมะเต้านม (Digital Mamogram)

21.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนล่าง (U/SLOWER Abdomen Routine)

22.ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยจักษุแพทย์

23.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ8,000

โปรแกรม 8 ชาย

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 8
ชาย
1 .รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3 .ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

6. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

9.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

10.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

11.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

12.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16.ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17.ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)

18.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)

19.ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

20.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนบน (U/SUPPER  Abdomen Routine)

21.ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone DEXA L-s Spine)

22.ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) (Total)

23.ตรวจการวิ่งสายพานหัวใจ (EST)

24.ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยจักษุแพทย์

25.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ14,000

โปรแกรม 8 หญิง

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 8
หญิง
1 .รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3 .ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

6. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

9.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

10.CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

11.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

12.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16.ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17.ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)

18.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)

19.ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Cy Prep)

20.ตรวจคัดกรองมะเต้านม (Digital Mamogram)

21.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนล่าง (U/SLOWER Abdomen Routine)

22.ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone DEXA L-s Spine)

23.ตรวจการวิ่งสายพานหัวใจ (EST)

24.ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยจักษุแพทย์

25.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ14,000

โปรแกรม 9 ชาย

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 9
ชาย
1. รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3. ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

6. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

9. ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

10. CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

11. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

12. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14.ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16.ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17.ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)

18.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)

19.ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

20.ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนบน (U/SUPPER  Abdomen Routine)

21.ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone DEXA L-s Spine)

22.ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) (Total)

23.ตรวจการวิ่งสายพานหัวใจ (EST)

24.ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย (Globulin)

25.ตรวจหาระดับวิตามินในร่างกาย (Calcium, Phosphorus)

26.ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับอ่อน (CA 19-9)

27.ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)

28.ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)

29.ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยจักษุแพทย์

30.คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ15,000

โปรแกรม 9 หญิง

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 9
หญิง
1. รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3 .ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)

5. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)

6. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)

7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจหาปริมาณไขมัน (HDL, LDL)

9. ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)

10. CHEST X-RAY เพื่อดูการทำงานของปอดและหัวใจ (Digital)

11. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

12. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)

13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

14. ตรวจหากรดยูริกในเลือด (URIC Acid)

15. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)

16. ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (Hbs Ab)

17. ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP)

18. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)

19. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Cy Prep)

20. ตรวจคัดกรองมะเต้านม (Digital Mamogram)

21. ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนล่าง (U/SLOWER Abdomen Routine)

22. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone DEXA L-s Spine)

23. ตรวจการวิ่งสายพานหัวใจ (EST)

24. ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย (Globulin)

25. ตรวจหาระดับวิตามินในร่างกาย (Calcium, Phosphorus)

26. ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับอ่อน (CA 19-9)

27. ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)

28. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)

29. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยจักษุแพทย์

30. คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการพิเศษ15,000

โปรแกรม 1 แถม 1

ลำดับรายละเอียดการตรวจ
1.ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

2.ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sing, BMI)

3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

4.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

5.ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)

6.ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอรไรด์ในเลือด (Triglyceride)

7.ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)

8.ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – Cholesterol)

9.ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

10.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT )

11.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(SGPT )

12.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

13.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Gamma GT)

14.ตรวจการทำงานของไต (BUN)

15.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

16.ตรวจการทำงานของไต (eGFR)

17.ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)

18.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

19.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)

20.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

21.ตรวจหาภาวะไขมันพอกตับและพังผืดในตับด้วยครื่อง Fibroscan

22.อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และ ส่วนล่าง (US Whole Abdomen)

23.เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray Digital)

24.ตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

25.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์

26. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ

27.คูปองบุฟเฟต์อาหารเช้า

28.ของสมนาคุณ (ผ้าคลุมไหล่)

อัตราค่าบริการพิเศษ13,900

เงื่อนไข:

  1. กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานเป็นประจำ ทุกชนิด ได้กับน้ำ 1/4 แก้ว ยกเว้น ยาที่รักษาโรคเบาหวาน ไม่สามารถทานได้ถ้าหากมียาที่รับประทานอยู่เป็นประจำ กรุณานำยามาให้แพทย์ดูด้วย
  2. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพเต็มโปรแกรมต่อท่าน
  3. รายการนี้ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานโดยชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริหารความสัมพันธ์บริษัทประกัน
โทร 02.734-0000 ต่อ 2609, 3605