ศูนย์ทันตกรรม และ รักษารากฟันเทียม l Vejthani Hospital

ศูนย์ทันตกรรมและราก
ฟันเทียม

ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ทันตกรรมและรักษารากฟันเทียม


โรงพยาบาลระดับสากลมาตรฐาน JCI เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันที่สวยงาม แข็งแรง ด้วยความเข้าใจถึงการดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจึงจัดสรรทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขาครบวงจร ไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน อาทิทางด้าน ทันตกรรมรักษารากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า ทันตกรรมเลเซอร์ รวมถึง ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น คอยให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจรักษาทางทันตกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และบริการที่สะดวก รวดเร็วและแสนประทับใจจากบุคลากรทุกคน ภายใต้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ทันสมัย สถานที่ที่กว้างขวาง และภายใต้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านบริการ การนำเทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรมมาให้บริการ ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำและรักษารากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแลป (อินเลย์ ออนเลย) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จในกระบวนการใส่ฟัน 1 ครั้ง และผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่รากฟันหรือรักษารากฟันเทียมแบบปกติ ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5 -3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ลดเวลาการนัดหมายเหลือเพียง 1ครั้ง และเทคโนโลยี CAD/CAM ยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องพิมพ์ปากเพื่อให้เกิดความรำคาญจากวัสดุที่ใช้พิมพ์ปากโดยเปลี่ยนวิธีการพิมพ์ปากแบบเดิมมาเป็นวิธีสแกนในช่องปากแทน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารากฟันเทียมมากกว่าเดิม
บริการทางการแพทย์
วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจวิเคราะห์และป้องกันโรคในช่องปากและฟันรวมไปถึงการรักษารากฟันเทียม ให้ การตรวจวินิจฉัยโรคภายในช่องปากกับฟันและรักษารากฟันเทียม ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟันเทียมและคัดกรองโรคภายในช่องปากและฟัน ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้แก่
 • ตรวจวิเคราะห์อาการผิดปกติภายในช่องปากและฟันเบื้องต้นด้วยเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ
 • ตรวจหาความผิดปกติบริเวณขากรรไกรและใบหน้าด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN และเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ
 • ตรวจคัดกรองภาวะการมีกลิ่นปากด้วยเครื่อง ORAL CHROMA
 • ตรวจเตรียมความพร้อมของกระดูกขากรรไกรก่อนทำการผ่าตัดเพื่อรักษารากฟันเทียมด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN
 • ตรวจทดสอบการมีชีวิตของฟันด้วยเครื่อง EPT TEST
รักษาโรคในช่องปากและฟันรวมไปถึงรักษารากฟันเทียม
ด้วย ทีมทันตแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะครบทางทุกสาขา จึงสามารถให้การรักษาได้ครอบคลุมทุกโรคภายในช่องปากและฟัน
 • รักษาภาวะการสูญเสียฟันธรรมชาติ ไม่มีฟันใช้เคี้ยวอาหารหรือเพื่อบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการใส่รากฟันเทียมหรือฟันปลอมชนิดอื่นๆ รวมไปถึงการรักษารากฟัน
 • ตรวจเช็ดภาวะการมีกลิ่นปากเรื้อรังด้วยเครื่อง ORAL CHROMA
 • รักษาภาวะการมีรอยโรคหรือแผลเรื้อรังในช่องปากด้วย LASER และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ภาวะการมีอาการเจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ภาวะการสบฟันผิดปกติ ฟันห่าง และเรียงตัวไม่สม่ำเสมอ
 • ภาวะการเป็นโรคปริทันต์อักเสบอย่างรุนแรง เช่น มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน ฟันโยก
 • ภาวะการมีเหงือกร่นหรือยุบตัว
 • ภาวะการมีฟันผุ สึก บิ่น แตก ร้าวลึกถึงประสาทฟันและไม่ถึงประสาทฟัน
 • ภาวะการมีฟันฝัง ฟันคุด การมีตุ่มกระดูกงอกเกินบริเวณกระดูกขากรรไกรและเพดาน
 • ภาวะการพูดไม่ชัดในเด็กและผู้ใหญ่เนื่องจากการมีพังผืดบริเวณใต้ลิ้น
 • อุดฟันด้วย LASER เพื่อลดอาการเสียวฟันขณะอุดฟัน
 • รักษารากฟันด้วยเครื่อง MICRO SCOPE
ทันตกรรมเฉพาะทาง
 • ทันตกรรมรากเทียมและรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมหัตถการ
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
 • ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
 • ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก
 • ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า
 • ทันตกรรมเลเซอร์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรม
เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำหรือรักษารากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแลป (อินเลย์ ออนเลย)ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน เช่น ผู้ป่วยที่ผ่าตัดใสรากฟันหรือรักษารากฟันเทียมแบบปกติ ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5 -3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ลดเวลาการนัดหมายเหลือเพียง 1 ครั้ง เป็นต้น
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่
ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 3000 , 3004

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

วิดีโอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340366-7 , 02-734-0000 ต่อ 3000, 3004 Fax : 02-734-0375

“ เคยจัดฟันมาก่อนหน้าประมาณเกือบ 10 ปีที่แล้ว แต่เราดูแลไม่ดี ก็เริ่มมีปัญหาฟันคู่หน้าเหยินนิด ๆ ฟันล่างมีเกหน่อย ๆ แล้วพอต้องทำงานหน้าจอทุกวัน ไม่ว่าจะอ่านข่าว เป็นพิธีกร หรือถ่ายงานต่าง ๆ มันค่อนข้างเห็นชัดว่าไม่ค่อยมั่นใจ โดยเฉพาะเวลาถ่ายด้านข้าง รอบนี้ที่เลือกจัดฟันใสเพราะใช้เวลาที่สั้นกว่า สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่า และที่เลือกทำกับศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม รพ.เวชธานี เพราะเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือ สะอาด ปลอดภัย และที่สำคัญคือคุณหมอมีความเฉพาะทางในการจัดฟันใส เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมามันมั่นใจได้ แล้ววันเนี้ยมันสวยจริง ๆ คือใครไม่ชม ก็ชมตัวเองได้เพราะมันมั่นใจมาจากข้างในว่าเรายิ้มสวย ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340366-7 , 02-734-0000 ต่อ 3000, 3004 Fax : 02-734-0375

Smile Designer รอยยิ้มออกแบบได้ตามต้องการ โดย ทพญ.รพีพรรณ มนต์อารักษ์ ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340366-7, 0-2734 0000 ต่อ 3000, 3004 Fax : 02-734-0375

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language