พญ. อังคนา พิตรปรีชา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. อังคนา พิตรปรีชา

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พญ. อังคนา พิตรปรีชา

การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิก สมาชิกทางการแพทย์
  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language