พญ. อังคนา พิตรปรีชา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. อังคนา พิตรปรีชา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยาทั่วไป

พญ. อังคนา พิตรปรีชา

การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิก สมาชิกทางการแพทย์
  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language