ค้นหาแพทย์

พญ. อภิฤดี ชูปรีชา


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยา - จอตาและวุ้นตา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • Vitreo-retina specialist

คุณวุฒิ

  • Vitreoretinal Fellowship, Mettapracharak Hospital, Sampran, Nakorn Prathom, Thailand, July 2016-June 2018
  • Ophthalmology residency, Songklanagarind Hospital, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand, April 2012-June 2016
  • Higher Graduate Diploma of Clinical Science, Faculty of medicine, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand, April 2011-June 2014

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • Doctor of Medicine (1st Class Honors), Faculty of medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, Jun 2005-Mar 2011

วุฒิบัตร

  • Ophthalmology , July 2016

การศึกษาหลังปริญญา

  • Vitreoretinal Fellowship, Mettapracharak Hospital, Sampran, Nakorn Prathom, Thailand, July 2016-June 2018

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Age-related macular degeneration
  • YAG laser vitreolysis

เวลาออกตรวจ