พญ. วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550

พญ. วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ

การศึกษา
  • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
วุฒิบัตร
  • แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทย์ประจำบ้าน จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
Memberships
  • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language