พญ. พรพรหม ตั้งคติขจรกิจ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. พรพรหม ตั้งคติขจรกิจ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

พญ. พรพรหม ตั้งคติขจรกิจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
วุฒิบัตร
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิบัตรต่อยอด
  • ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language