พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • Diploma of Thai Board of internal Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • Diploma of Thai Board of Neurology ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • Diploma of Thai Board of internal Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • Diploma of Thai Board of Neurology ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Science วิทยาศาสตรมหาบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language