ค้นหาแพทย์

น.ต.ทพ. เฉลิมพร พรมมาส


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมปริทันต์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมปริทันต์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมปริทันต์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ