Doctor photo
กลุ่มสาขา :

น.ต.ทพ. เฉลิมพร พรมมาส

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมปริทันต์

น.ต.ทพ. เฉลิมพร พรมมาส

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมปริทันต์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมปริทันต์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language