นพ. เชิดพงษ์ ชินวุฒิ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เชิดพงษ์ ชินวุฒิ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538

นพ. เชิดพงษ์ ชินวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language