นพ. วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์ โรคมะเร็ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสมาคม
  • สมาคมอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language