ค้นหาแพทย์

นพ. วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์ โรคมะเร็ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • แพทยสมาคม
  • สมาคมอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ