ค้นหาแพทย์

นพ. มงคล ธนพลเกียรติ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

คุณวุฒิ

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2558

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล, 2558

วุฒิบัตร

2565

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์วชิรพยาบาล, 2565

เวลาออกตรวจ