ค้นหาแพทย์

นพ. พิพัฒน์ อนุชาตระกูล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยาทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ประจำบ้าน จักษุวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วุฒิบัตร

  • จักษุแพทย์เฉพาะทาง จอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • จักษุแพทย์เฉพาะทาง สาขาต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติ

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตาแห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ