ค้นหาแพทย์

นพ. พงษ์เทพ อังกุรานันท์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2528

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2534

 


เวลาออกตรวจ