นพ. ปิลันธน์ ใจปัญญา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปิลันธน์ ใจปัญญา

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • เกียรตินิยมอันดับ 1, แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2557

นพ. ปิลันธน์ ใจปัญญา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
คุณวุฒิ
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • เกียรตินิยมอันดับ 1, แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2557
วุฒิบัตร
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2563
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา
 • พ.ศ. 2554 – 2555 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. 2555 – 2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • พ.ศ. 2563 – 2564 อาจารย์แพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานทางวิชาการ
 • Jaipanya P, Woratanarat P, Imjai D, et al. Factors related to improvement of excessive femoral antetorsion of the hips in children. J Med Assoc Thai 2018;101(3):231
สมาชิกสมาคม
 • ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • Thai Medical Association, 2014 – present
 • Spine Society of Thailand, 2020 – present

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language