นพ. ชยวัจน์ สีบุญเรือง - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชยวัจน์ สีบุญเรือง

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ชยวัจน์ สีบุญเรือง

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาอายุรศาสตร์ โรคไต
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์
  • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language