นพ. ชนรัฐ เสถียร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชนรัฐ เสถียร

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ. ชนรัฐ เสถียร

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
  • สาขาอายุรศาสตร์ ระบบประสาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language