ค้นหาแพทย์

นพ. จิรภัทร โล่ห์ประธาน


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การศึกษา

2566

  • วว. อนุสาขาเวชบําบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2564

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี

2553

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, วชิรพยาบาล

เวลาออกตรวจ