ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย

(Last Updated On: July 3, 2019)

ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย

ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย

Specialty: ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

การศึกษา

ปริญญาบัตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับสอง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

ทันตกรรมประดิษฐ์

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์9:00 - 20:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันพฤหัสบดี9:00 - 20:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม

Time

Health Articles
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

Video
Vejthani Hospital