ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับสอง)

ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับสอง)

 

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

 

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language