ค้นหาแพทย์

ทพญ. ศศิธร สุธนรักษ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตร์การแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

 


เวลาออกตรวจ