ค้นหาแพทย์

ทพญ. มัณฑารพ ชัยมุสิก


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและคลินิกกลิ่นปาก

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยาช่องปาก และใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546

เวลาออกตรวจ