ค้นหาแพทย์

ทพญ. พีรพร ทวีวัฒนไพศาล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ