ค้นหาแพทย์

ทพญ. ณัฐพร วิเชียรอินทร์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย

เวลาออกตรวจ