ทพญ. ณัฐพร วิเชียรอินทร์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. ณัฐพร วิเชียรอินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ. ณัฐพร วิเชียรอินทร์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language