ค้นหาแพทย์

ทพญ. ชณิดา สุภาภรณ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Western Australia
    Invisalign Certification by Align Technology, Inc.

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมจัดฟัน

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • Australian Society of Orthodontics

 


เวลาออกตรวจ