ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ปริญญาบัตร
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan
วุฒิบัตร
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • อนุมัติบัตร ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
 • ทันแพทยสภา
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทยสภา
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language