ค้นหาแพทย์

ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • ทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • อนุมัติบัตร ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ทันแพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย

เวลาออกตรวจ