1. รอลงทะเบียนตามรอบเวลาที่กำหนด
  2. เมื่อถึงรอบเวลายื่นบัตรประชาชน ที่จุดลงทะเบียนที่ Veccine Center อาคารโรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 1
  3. จุดคัดกรอง ซักประวัติ, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดัน พร้อมเซ็นใบยินยอมรับวัคซีน
  4. ฉีดวัคซีน COVID-19
  5. นั่งสังเกตอาการ 20 นาที หากไม่มีอาการผิดปกติ สามารถกลับบ้านได้
  6. สามารถดูประวัติการรับวัคซีนหรือขอเอกสาร COVID-19 Vaccine Certificate ได้ที่แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม
  • Readers Rating
  • Rated 4.2 stars
    4.2 / 5 (6 )
  • Your Rating