1. รอลงทะเบียนตามรอบเวลาที่กำหนด
  2. เมื่อถึงรอบเวลายื่นบัตรประชาชน ที่จุดลงทะเบียน ที่อาคารSD ชั้น 1
  3. จุดคัดกรอง ซักประวัติ, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดัน พร้อมเซ็นใบยินยอมรับวัคซีน
  4. ฉีดวัคซีน COVID-19
  5. นั่งสังเกตอาการ 30 นาที หลังจากนั้นวัดความดันอีกครั้ง
  6. สามารถดูประวัติการรับวัคซีนหรือขอเอกสาร COVID-19 Vaccine Certificate ได้ที่แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม
  • Readers Rating
  • Rated 4.1 stars
    4.1 / 5 (4 )
  • Your Rating