ประกาศ

เรื่อง: ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี ปี 2563

โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอกที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเวชธานี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่ แฟ้ม ผู้ป่วยนอกที่ขาดการติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558(ค.ศ.2015) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563(ค.ศ.2020) แฟ้มผู้ป่วยในที่เกิน 10 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553(ค.ศ.2010) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563(ค.ศ.2020)

หากท่านต้องการเก็บแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2094,4418 แผนกเวชระเบียน ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 หลังพ้นกำหนดนี้แล้ว แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2094,4418

อีเมลล์: [email protected]