ส่วนที่1:  ท่านที่มีอาการเข้าเกณฑ์สงสัยหรือเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค หมายถึง มีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ

 ต่อไปนี้

 1. มีไข้หรือวัดไข้ได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ
 2. มีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ หายใจหอบ/เหนื่อย
 3. 14 วัน ก่อนเริ่มมีอาการป่วย เดินทางมาจากประเทศที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังหรือมีผู้ใกล้ชิดเดินทางกลับมาจากพื้นที่เฝ้าระวังและมีอาการทางเดินหายใจ 

หากมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อข้างต้น จะได้รับการตรวจหาเชื้อ โดยกรมควบคุมโรครับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตรวจหาเชื้อCOVID-19 (SARS-CoV2) โดยไม่ครอบคลุมค่าบริการ ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง และอื่นๆ  

ส่วนที่ 2:  ท่านที่มีคุณสมบัติไม่ครบ 3 ข้อ ข้างต้น จะยังไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือเกณฑ์ผู้ป่วยสงสัย

ที่ต้องส่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 แต่หากมีความกังวลต้องการขอตรวจโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สามารถ ทำได้ โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

1.) การตรวจขณะไม่มีอาการหรือมีอาการไม่ครบตามเกณฑ์สงสัยหรือไม่มีความเสี่ยง เมื่อผลตรวจระบุว่าไม่พบเชื้อก่อโรค แสดงว่าปัจจุบันไม่มีการติดเชื้อ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะไม่พบการติดเชื้อ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค ดังนั้นจึงต้องเฝ้าสังเกตอาการต่อไปจนครบ 14 วัน 

2.) ระหว่างเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ควรแยกตัวเองและสังเกตอาการตนเองทุกวัน หากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง) ให้ใส่หน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ไม่ควรปกปิดข้อมูลเด็ดขาดเพราะจะทำให้การวินิจฉัยล่าช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงมากยิ่งขึ้น

3.) ขณะอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอาการ 14 วัน ควรปฏิบัติ ดังนี้

 • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านหรืออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
 • ล้างมือให้บ่อยขึ้นด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล(หากมือไม่เปื้อนสิ่งสกปรกที่มองเห็น)
 • ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นหรือที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด โรงภาพยนตร์ 
 • แยกตัวเอง ควรนอนคนเดียวในห้องส่วนตัวจนพ้นระยะ 14 วัน หลังกลับจากการเดินทาง
 • แยกอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น จาน ชาม ช้อน เวลาตักกับข้าวควรใช้ช้อนกลาง 
 • แยกเดินทางคนเดียว ควรไปรถยนต์ดีกว่าใช้รถโดยสารสาธารณะ งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น

 4.) ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ สามารถทราบข้อมูลประเทศที่เฝ้าระวัง ได้ใน ddc.moph.go.th/viralpneumonia

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (4 )
 • Your Rating