UPDATE ! การคัดกรองล่าสุด เตรียมรับมือ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ได้แก่ผู้ป่วยดังต่อไปนี้

มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก (เหนื่อยหอบ/หายใจลำบาก) และเดินทางมาจากหรืออาศัยอยู่ใน #ประเทศจีน , #ญี่ปุ่น , #สิงคโปร์ ภายใน 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ Novel Coronavirus 2019

สำหรับผู้ป่วยต้องสงสัย ทางโรงพยาบาลเวชธานีเตรียมการรับมือดังนี้

  1. จัดลิฟต์สำหรับผู้ป่วยต้องสงสัย แยกออกจากลิฟต์ของผู้ป่วยปกติ
  2. จัดห้องแรงดันลบ (Nagative pressure room) สำหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  3. มีการทำความสะอาดลิฟต์และสิ่งสัมผัสอื่นๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
  4. ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าว จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากล
  5. มีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่ง ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือติดเชื้
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (8 )
  • Your Rating