ประกาศ

เรื่อง  ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอกที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเวชธานี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่
แฟ้มผู้ป่วยนอกปี พ.ศ. 2556

หากท่านต้องการเก็บแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2092-2094  แผนกเวชระเบียน  ภายใน วันที่ 16 มีนาคม 2562 หลังพ้นกำหนดนี้แล้ว
แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating