โดยคุณพริสซิล่า ดันสแตน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาเด็กทารก
ศจ.พญ. อลิสา วัชรสินธุ หัวหน้าแผนกจิตเวชเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และพญ. สินดี จำเริญนุสิต กุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลเวชธานี

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสายหยุด ชั้น 8 อาคาร 2 โรงพยาบาลเวชธานี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ 02-734-0000 (รับจำนวนจำกัด)