โรงพยาบาลเวชธานีมอบห้องสุขา ในโครงการ “สุขาลดข้อเสื่อม” ลดความรุนแรงจากโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

โดยการมอบห้องสุขาในครั้งนี้เป็นการมอบห้องสุขาในเฟสแรก เนื่องจากได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้ คุณตาคุณยาย ที่อาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ก็ได้มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุพร้อมใช้งานแล้ว ส่วนเฟสต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบโครงสร้าง ซึ่งคาดว่าหากแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้สูงอายุกว่า 90 ชีวิต ที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักแห่งนี้ได้