เนื่องจากโรงพยาบาลเวชธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโปลิโอ ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข จัดให้บริการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี เปิดให้บริการ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 ธ.ค. 2553 และ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 นี้ตั้งแต่เวลา 8.00- 19.00 น.โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่ Kids Center โทร. 0-2734-0000 ต่อ 3310, 3319