ประกาศ!

เรื่อง : ทำลายแฟ้มประวัติ, ฟิล์มเอกซเรย์, ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอก ที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลฯ เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่แฟ้มผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ. 2537- 2553 และผ้ป่วยใน ที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลฯ เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี
ได้แก่ แฟ้มผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2537-2548

หากท่านต้องการเก็บแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเวชธานี โทร.0-2734-0000 ต่อ 2092-2094 แผนกเวชระเบียน

ภายใน วันที่ 1 เมษายน 2559
หลังพ้นกำหนดนี้แล้ว แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating